Tlf.: 42 90 70 30 - E-mail: kontakt@inovex.dk

Salgs og leveringsbetingelser

1. Aftaleindgåelse

Tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 14 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan end videre bortfalde, dersom en vare er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra producents eller rettighedsindehavers side. Inovex ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produkterne indtil leveringstidspunktet, men Inovex ApS garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger, som Inovex ApS har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. Ændringer i det individuelle tilbud eller i ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af Inovex ApS. Afgivelse af ordre eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser. Ordre kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af Inovex ApS i form af en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftligt informere Inovex ApS om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for leverancen. Har Inovex ApS påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem Parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for Inovex ApS’s ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Inovex ApS havde påbegyndt arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne. Ønsker en af Parterne at ændre en aftale, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for Inovex ApS, når det er bekræftet skriftligt af Inovex ApS, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af Inovex ApS, jf. dog ovenfor.Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende it-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til Inovex ApS til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for Inovex ApS, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler. Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den ordre, disse salgs- og leveringsbetingelser knytter sig til, vil salgs- og leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.

2. Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres. Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal Inovex ApS blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse Inovex ApS er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 3. Integrationsbehov til eksisterende produkter, opsætningsparametre mv. skal være oplyst skriftligt af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse og skal være beskrevet i aftalen for at kunne påberåbes af Kunden. Hardware leveres inkl. løse kabler til tilslutning i de faste installationer, dog ekskl. printerkabler og dropkabler til netværk.

3. Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår. Inovex ApS er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. Inovex ApS er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
 • Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik. Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Inovex ApS opfyldelse af indgåede aftaler.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

 • Yde Inovex ApS det fornødne samarbejde for udførelsen af Inovex ApS opgaver vedrørende indgåede aftaler.
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for Inovex ApS, der har gennemgået relevant uddannelse og har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende effektueringen af indgåede aftaler.
 • Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for Inovex ApS, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc’er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter.
 • Sikre det edb-miljø, Inovex ApS medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens edb-systemer, herunder tab af eller skade på data.
 • Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden Inovex ApS medarbejdere får adgang til Kundens edb-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori Inovex ApS er involveret (Inovex ApS tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af Inovex ApS, og uanset om dataene opbevares på et edb-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).
 • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens edb-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

4. Pris og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Inovex ApS kan justere priserne.

Inovex ApS er berettiget til at fakturere betalingen for edb-udstyr/-programmel, når levering er sket. Forfaldstiden for betaling er angivet på den enkelte faktura.

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor. Udlæg mv. er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet Inovex ApS med forud for aftalens indgåelse, og såfremt Inovex ApS efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Inovex ApS bedømmelse af opgavens omfang, og som Inovex ApS ikke selv burde have været opmærksom på, kan Inovex ApS meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Inovex ApS, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Inovex ApS modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Inovex ApS tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og Inovex ApS viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Inovex ApS. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes Inovex ApS væsentlige misligholdelse, fritages Inovex ApS for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler Inovex ApS for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos Inovex ApS.

Inovex ApS har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. Inovex ApS har ret til overtidsbetaling. Overtidsbetaling opgøres i henhold til de til enhver tid gældende generelle prislister i Inovex ApS.

Inovex ApS er berettiget til at fakturere Kunden ugevis bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 7 dage.

Ved forsinket betaling er Inovex ApS berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. måned. Inovex ApS skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder Inovex ApS sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver Inovex ApS aftalen, har Inovex ApS ret til erstatning.

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

5. Dokumentation og vejledning

Inovex ApS udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser.

Med leverancer af hardware/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent. Servicearbejde dokumenteres ikke.

6. Levering og leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i ordrebekræftelsen.

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når edb-udstyr og/eller edbprogrammel er udleveret fra Inovex ApS lager (ab lager), og Inovex ApS påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv. medmindre andet aftales.

Inovex ApS kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten gennemført. Levering er i så fald sket ved Inovex ApS overgivelse af udstyr eller programmel til fragtmand.

Skal Inovex ApS efter aftale med Kunden udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted.

Risikoen for produkterne overgår i alle tilfælde til Kunden på leveringstidspunktet.

For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af Inovex ApS. Skal der udføres programmering, anses levering for sket, når Inovex ApS meddeler Kunden, at programmellet er klar til test, og/eller når Kunden har modtaget programmellet eller på anden måde har fået adgang hertil.

7. Forsinkelse og udskydelse

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller Inovex ApS på anden måde hindres i opfyldelsen af Inovex ApS forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal Inovex ApS være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. Inovex ApS er, uanset om Inovex ApS begærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, fx på grund af at konsulentressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

Inovex ApS er med et varsel på 2 arbejdsdage berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang udgør i alt 20 arbejdsdage. Inovex ApS udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra Inovex ApS side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan udskydelse af tidsfrister.

8. Særlige forhold vedr. programmer og programmeringsarbejde

For aftaler, der indebærer programmering af software til Kunden og eventuel tilhørende dokumentation, herunder manualer og anden brugervejledning, tilfalder ejendomsretten til de immaterielle rettigheder, der knytter sig til denne software, Inovex ApS. Kunden opnår en brugsret hertil svarende til vilkårene for Kundens erhvervelse af licens til software udviklet af Inovex ApS. Disse licensbetingelser kan til hver en tid rekvireres hos Inovex ApS.

Kunden er pligtig til at respektere de til enhver tid gældende licensbetingelser, der kan leveres som onlinebetingelser, for leverede softwareprodukter og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven. Sådanne licensbestemmelser har i øvrigt forrang i forhold til nærværende betingelser, og Kunden er gjort opmærksom på og er indforstået med, at disse licensbetingelser kan indeholde skærpede vilkår i forhold til nærværende betingelser.

Software, der skal programmeres af Inovex ApS, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem Parterne. Inovex ApS er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, som Kunden har forsynet Inovex ApS med, og Inovex ApS påtager sig således intet ansvar for integrationsmuligheder mv., medmindre disse fremgår af specifikationerne. Inovex ApS påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software. Såfremt Kunden ønsker programmeringsarbejde dokumenteret, skal dette særskilt fremgå af aftalen.

I forbindelse med at Inovex ApS udvikler nyt programmel/nye tilretninger til Kunden, foretager Inovex ApS i sin virksomhed en intern test af det udviklede. Det er herefter op til Kunden at foretage behørig aftestning af programmellet i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Inovex ApS udvikling efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen.

Inovex ApS indestår for, at software, der skal specialprogrammeres af Inovex ApS, ikke Inovex ApS bekendt krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.

9. Reklamation og ansvar

Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Konsulentydelser

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af Inovex ApS, og straks at indberette eventuelle mangler til Inovex ApS. Reklamation skal under alle omstændigheder være Inovex ApS i hænde senest én måned efter levering. Vedrørende aftestning af programmel er Kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata.

Det påhviler Inovex ApS at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Inovex ApS, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Inovex ApS i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden:

 • Et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse eller at tilbageholde vederlaget for den mangelfulde ydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for Kunden.

Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende aftale.

Hardware og standardsoftware

Den absolutte reklamationsperiode for hardware eller standardsoftware udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for Inovex ApS skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.

Inovex ApS afgør diskretionært, om afhjælpning af en fejl eller mangel skal ske ved udbedring af fejlen eller manglen eller ved omlevering af den fejl- eller mangelbehæftede enhed.

Såfremt det leverede efter Inovex ApS vurdering er vanskeligt at flytte, kan fejlafhjælpning ske hos Kunden. Ved en sådan afhjælpning skal de berørte dele stilles til Inovex ApS disposition i den dertil nødvendige tid. Afhjælpning sker inden for Inovex ApS almindelige arbejdstid. På begæring skal repræsentanter fra Kunden være til rådighed under Inovex ApS arbejde.

I øvrige tilfælde skal fejlafhjælpning ske hos Inovex ApS eller på et af denne anvist servicested i Danmark. Kunden forestår i den forbindelse for egen regning og risiko transport til og fra Inovex ApS eller det anviste servicested.

I mangel af afhjælpning af fejl ved Inovex ApS egne produkter kan Kunden være berettiget til et afslag eller refusion. Herudover kan Kunden hæve aftalen, dersom Inovex ApS ikke, i overensstemmelse med det ovennævnte, har foretaget afhjælpning af væsentlige fejl og mangler senest 20 arbejdsdage efter, at det fejlbehæftede udstyr eller programmel er leveret til afhjælpning hos Inovex ApS eller det anviste servicested, eller efter den aftalte dato for afhjælpning hos Kunden.

Foreligger der alene væsentlige fejl eller mangler ved dele af leverancen, kan Kunden alene ophæve aftalen i henhold til foregående afsnit, for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre fejlen eller manglen er af en sådan karakter, at anvendeligheden af den samlede leverance er væsentligt nedsat.

Om Inovex ApS begrænsede ansvar ved tredjeparts produkter se under pkt. 12.

Generelt

Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes Inovex ApS, skal Kunden erstatte de udgifter, Inovex ApS måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra Inovex ApS til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af Inovex ApS ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

10. Ejendomsforbehold

Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er Inovex ApS ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Inovex ApS på Kundens vegne.

12. Ansvarsbegrænsning

Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer, og Inovex ApS påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. Inovex ApS garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

Inovex ApS afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

 • Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Inovex ApS eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
 • Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Inovex ApS skriftlige instruktioner.
 • Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.
 • Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.
 • Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Inovex ApS er ikke ansvarlig for mangler i produkter/ydelser, som Inovex ApS ikke selv har produceret, og som alene forhandles af Inovex ApS. Inovex ApS påtager sig alene at viderebringe Kundens reklamation til producenten.

Inovex ApS kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 200.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 200.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, herunder Kundens koncernforbundne eller associerede selskaber, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Inovex ApS side. Inovex ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af edb-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

Inovex ApS har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Inovex ApS sig intet produktansvar.

Inovex ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at Inovex ApS stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

13. Force majeure

Ingen af Parterne hæfter for misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout.

14. Databeskyttelse

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele Inovex ApS, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

15. Aflysning og flytning

I tilfælde af, at Kunden ønsker at aflyse eller flytte kurser, konsulentopgaver eller lignende, vil dette alene kunne ske i overensstemmelse med Inovex ApS til enhver tid gældende retningslinjer herfor.

16. Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Inovex ApS vedtægtsbestemte hjemting.

Generelle retningslinjer. Abonnementer, produkter, klippekort.

Hvor intet andet er aftalt er nedenstående retningslinjer gældende.

Licenser:

Licenser kan efter bestilling ikke annulleres / returneres

Opdaterings-abonnement til licenser:

Løber 12 måneder adgangen og fornyes automatisk, abonnementer skal opsiges 3 mdr. inden udløb.

CSP Licenser:

Cloud Solution Provider licenser (CSP) som blandt andet omfatter:

 • Microsoft Business Central
 • Microsoft Power BI
 • Microsoft Flow
 • Microsoft Office

Licenserne faktureres måned for måned bagud, efter det aktuelle antal licenser.

Opsigelse af CSP licenser er med løbende måned + 3 måneder, og skal ske på skrift til Inovex ApS og være bekræftet modtaget for at være gældende.

Oprettelsesgebyr på 199 Dkk ekskl. moms pr. licens.